เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\,_{ 7 }C_{ 3 }$$
$35$
ค้นหาวิธีจัดหมู่
$\,_{ \color{#FF6800}{ 7 } }C_{ \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ จัดระเบียบสมการโดยใช้ $ \,_{n}C_{r} = \dfrac{\,_{n}P_{r}{r!} = \dfrac{n!}{\left(n-r\right)!r!}$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { { \color{#FF6800}{ 7 } }! } { { \left ( \color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) }! { \color{#FF6800}{ 3 } }! } }$
$\dfrac { { 7 }! } { { \left ( \color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) }! { 3 }! }$
$ $ ลบ $ 3 $ จาก $ 7$
$\dfrac { { 7 }! } { { \color{#FF6800}{ 4 } }! { 3 }! }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { { \color{#FF6800}{ 7 } }! } { { \color{#FF6800}{ 4 } }! { \color{#FF6800}{ 3 } }! } }$
$ $ ลดความซับซ้อนของสูตรที่มีแฟกทอเรียล $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } } { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 6 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } } { 3 \times 2 \times 1 }$
$ $ คำนวณค่า $ $
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 210 } } { 3 \times 2 \times 1 }$
$\dfrac { 210 } { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ คำนวณค่า $ $
$\dfrac { 210 } { \color{#FF6800}{ 6 } }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 210 } } { \color{#FF6800}{ 6 } } }$
$ $ ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ $ $
$\color{#FF6800}{ 35 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo