เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แก้สมการกำลังสอง
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } - 1 = 0$$
$\begin{array} {l} x = 1 \\ x = - 1 \end{array}$
แก้สมการกำลังสองโดยใช้สแควร์รูท
$x ^ { 2 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } = 0$
$ $ ย้ายค่าคงที่ไปข้างขวาและเปลี่ยนเครื่องหมาย $ $
$x ^ { 2 } = \color{#FF6800}{ 1 }$
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } = \color{#FF6800}{ 1 }$
$ $ แก้สมการกำลังสองโดยใช้สแควร์รูท $ $
$\color{#FF6800}{ x } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\color{#FF6800}{ x } = \pm \sqrt{ \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ แก้ปัญหาให้เป็น $ x$
$\color{#FF6800}{ x } = \pm \color{#FF6800}{ 1 }$
$\color{#FF6800}{ x } = \pm \color{#FF6800}{ 1 }$
$ $ แยกคำตอบ $ $
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 1 } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 1 } \end{array}$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo