เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แยกตัวประกอบเฉพาะ
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$9 ^ { 3 }$$
$3 ^ { 6 }$
จัดการโดยการใช้กฎของเลขชี้กำลัง
$\color{#FF6800}{ 9 } ^ { 3 }$
$ $ แสดงจำนวนเต็มเป็นผลคูณของเลขทศนิยม $ $
$\left ( \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { 3 }$
$\left ( \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \right ) ^ { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ คำนวณค่าของเลขยกกำลัง $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 6 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo