เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
คำนวณค่า
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$\dfrac { 10 } { 40 } \times 100$$
$25$
คำนวณค่า
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 10 } } { \color{#FF6800}{ 40 } } } \times 100$
$ $ ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 4 } } } \times 100$
$\dfrac { 1 } { 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 100 }$
$ $ จำนวนตัวสามารถอยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยมีส่วนเป็น 1 $ $
$\dfrac { 1 } { 4 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 100 } } { \color{#FF6800}{ 1 } } }$
$\dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 4 } } \times \dfrac { \color{#FF6800}{ 100 } } { 1 }$
$ $ ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำทั้งหมด $ $
$\dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \dfrac { \color{#FF6800}{ 25 } } { 1 }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { \color{#FF6800}{ 1 } } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 25 } } { \color{#FF6800}{ 1 } } }$
$ $ โมเลกุลคูณกันระหว่างโมเลกุลและตัวส่วนคูณกันระหว่างตัวส่วน $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 25 } } { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 1 } } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } \times 25 } { 1 \times 1 }$
$ $ การคูณตัวเลขด้วย 1 จะไม่เปลี่ยนค่า $ $
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 25 } } { 1 \times 1 }$
$\dfrac { 25 } { \color{#FF6800}{ 1 } \times 1 }$
$ $ การคูณตัวเลขด้วย 1 จะไม่เปลี่ยนค่า $ $
$\dfrac { 25 } { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\dfrac { 25 } { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ หากตัวส่วนเป็น 1 ตัวส่วนสามารถกำจัดออกได้ $ $
$\color{#FF6800}{ 25 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo