เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
คำตอบ
circle-check-icon
$$\dfrac { 51 } { 68 }$$
$\dfrac { 3 } { 4 }$
ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 51 } } { \color{#FF6800}{ 68 } } }$
$ $ หารส่วนด้วยตัวประกอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด $ 17$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 51 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 17 } } { \color{#FF6800}{ 68 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 17 } } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 51 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 17 } } { 68 \div 17 }$
$ $ หาร $ 51 $ ด้วย $ 17$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { 68 \div 17 }$
$\dfrac { 3 } { \color{#FF6800}{ 68 } \color{#FF6800}{ \div } \color{#FF6800}{ 17 } }$
$ $ หาร $ 68 $ ด้วย $ 17$
$\dfrac { 3 } { \color{#FF6800}{ 4 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo