เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
จัดการโดยการใช้กฎของเลขชี้กำลัง
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$$
$3 ^ { 6 }$
จัดการโดยการใช้กฎของเลขชี้กำลัง
$\color{#FF6800}{ 3 } \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$
$3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } \times 3 \times 3 \times 3$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3 \times 3 \times 3$
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } \times 3 \times 3$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3 \times 3$
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } \times 3$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3$
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ บวกตัวชี้กำลังที่มีเลขฐานเดียวกัน $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$3 ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ ค้นหาผลรวม $ $
$3 ^ { \color{#FF6800}{ 6 } }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo