เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แก้สมการกำลังสอง
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$x ^ { 2 } - 7 x + 12 = 0$$
$\begin{array} {l} x = 4 \\ x = 3 \end{array}$
ค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีการแยกตัวประกอบ
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 7 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 12 } = 0$
$acx^{2} + \left(ad + bc\right)x +bd = \left(ax + b\right)\left(cx+d\right)$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) = 0$
$\left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } \right ) \left ( \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } \right ) = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ หากผลคูญของตัวประกอบคือ 0, อย่างน้อยหนึ่งตัวประกอบควรเป็น 0 $ $
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } = \color{#FF6800}{ 0 } \\ \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } = \color{#FF6800}{ 0 } \end{array}$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 4 } = \color{#FF6800}{ 0 } \\ \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } = \color{#FF6800}{ 0 } \end{array}$
$ $ แก้สมการเพื่อหา $ x$
$\begin{array} {l} \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 4 } \\ \color{#FF6800}{ x } = \color{#FF6800}{ 3 } \end{array}$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo