เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หาจำนวนของตัวหาร
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$7 ^ { 3 }$$
$4$
หาจำนวนของตัวหาร
$\color{#FF6800}{ 7 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ หาจำนวนตัวหารโดยใช้เลขชี้กำลัง $ $
$\color{#FF6800}{ 4 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo