เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
แสดงตัวหารทั้งหมด
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$5 \times 5 \times 5 \times 5$$
$1 , 5 , 25 , 125 , 625$
หาตัวหารทั้งหมด
$\color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 }$
$ $ แยกตัวประกอบเฉพาะ $ $
$\color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 5 }$
$\color{#FF6800}{ 5 } \times 5 \times 5 \times 5$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$\color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 5 \times 5 \times 5$
$5 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 5 } \times 5 \times 5$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$5 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 5 \times 5$
$5 ^ { 1 } \times 5 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 5 } \times 5$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$5 ^ { 1 } \times 5 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 5$
$5 ^ { 1 } \times 5 ^ { 1 } \times 5 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 5 }$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$5 ^ { 1 } \times 5 ^ { 1 } \times 5 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ บวกตัวชี้กำลังที่มีเลขฐานเดียวกัน $ $
$\color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$5 ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ ค้นหาผลรวม $ $
$5 ^ { \color{#FF6800}{ 4 } }$
$\color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } }$
$ $ แสดงตัวหารของตัวประกอบ $ $
$\color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } , \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } }$
$\color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 0 } } , \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } , \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } , \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 3 } } , \color{#FF6800}{ 5 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } }$
$ $ คำนวณผลคูณของตัวหารทั้งหมด $ $
$\color{#FF6800}{ 1 } , \color{#FF6800}{ 5 } , \color{#FF6800}{ 25 } , \color{#FF6800}{ 125 } , \color{#FF6800}{ 625 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo