เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หาผลต่าง
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
$$\dfrac { 1 } { 2 } - \dfrac { 1 } { 3 }$$
$\dfrac { 1 } { 6 }$
หาผลต่าง
$\dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 2 } } - \dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$ $ ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของตัวหารคือ $ 6$
$\dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 2 } } - \dfrac { 1 } { \color{#FF6800}{ 3 } }$
$\dfrac { 1 } { 2 } - \dfrac { 1 } { 3 }$
$ $ ตัวคูณร่วม $ $
$\dfrac { 1 \times \color{#FF6800}{ 3 } } { 2 \times \color{#FF6800}{ 3 } } - \dfrac { 1 \times \color{#FF6800}{ 2 } } { 3 \times \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } } }$
$ $ จัดรูป $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 6 } } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 6 } } }$
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } } { \color{#FF6800}{ 6 } } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 6 } } }$
$ $ หากตัวส่วนเหมือนกันกับ $ 6 $ รวมเศษส่วนเป็นพจน์เดียว $ $
$\color{#FF6800}{ \dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } } { \color{#FF6800}{ 6 } } }$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } } { 6 }$
$ $ ลบ $ 2 $ จาก $ 3$
$\dfrac { \color{#FF6800}{ 1 } } { 6 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo