เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
ความสัมพันธ์ระหว่างรูทกับค่าสัมประสิทธิ์
คำตอบ
circle-check-icon
$$x ^ { 2 } - 2 x - 3 = 0$$
$\alpha + \beta = 2 , \alpha \beta = - 3$
ค้นหาผลรวมและผลคูณของสองรากของสมการกำลังสอง
$\color{#FF6800}{ x } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 2 } \color{#FF6800}{ x } \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 } = \color{#FF6800}{ 0 }$
$ $ ในสมการกำลังสอง $ ax ^ {2} + bx + c = 0 $ , ถ้าทั้งสองรูทคือ $ \alpha, \beta $ , ดังนั้นมันคือ $ \alpha + \beta = -\dfrac {b} {a} $ , $ \alpha\times\beta = \dfrac {c} {a} $
$\color{#FF6800}{ \alpha } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ \beta } = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { - 2 } { 1 } } , \color{#FF6800}{ \alpha } \color{#FF6800}{ \beta } = \color{#FF6800}{ \dfrac { - 3 } { 1 } }$
$\alpha + \beta = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ \dfrac { - 2 } { 1 } } , \alpha \beta = \dfrac { - 3 } { 1 }$
$ $ แก้เครื่องหมายของเศษส่วนที่มีเครื่องหมายลบ $ $
$\alpha + \beta = \color{#FF6800}{ \dfrac { 2 } { 1 } } , \alpha \beta = \dfrac { - 3 } { 1 }$
$\alpha + \beta = \dfrac { 2 } { \color{#FF6800}{ 1 } } , \alpha \beta = \dfrac { - 3 } { 1 }$
$ $ หากตัวส่วนเป็น 1 ตัวส่วนสามารถกำจัดออกได้ $ $
$\alpha + \beta = \color{#FF6800}{ 2 } , \alpha \beta = \dfrac { - 3 } { 1 }$
$\alpha + \beta = 2 , \alpha \beta = \dfrac { - 3 } { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ หากตัวส่วนเป็น 1 ตัวส่วนสามารถกำจัดออกได้ $ $
$\alpha + \beta = 2 , \alpha \beta = \color{#FF6800}{ - } \color{#FF6800}{ 3 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo