เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หาจำนวนของตัวหาร
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$16 \times 4$$
$7$
หาจำนวนของตัวหาร
$\color{#FF6800}{ 16 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 4 }$
$ $ แยกตัวประกอบเฉพาะ $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } } \times \color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ บวกตัวชี้กำลังที่มีเลขฐานเดียวกัน $ $
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } }$
$2 ^ { \color{#FF6800}{ 4 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 2 } }$
$ $ เพิ่ม $ 4 $ และ $ 2$
$2 ^ { \color{#FF6800}{ 6 } }$
$\color{#FF6800}{ 2 } ^ { \color{#FF6800}{ 6 } }$
$ $ หาจำนวนตัวหารโดยใช้เลขชี้กำลัง $ $
$\color{#FF6800}{ 7 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo