เครื่องคิดเลขทางคณิตศาสตร์

สูตร
หาจำนวนของตัวหาร
คำตอบ
circle-check-icon
expand-arrow-icon
expand-arrow-icon
$$3 \times 3 \times 3 \times 3$$
$5$
หาจำนวนของตัวหาร
$\color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ แยกตัวประกอบเฉพาะ $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 } \color{#FF6800}{ \times } \color{#FF6800}{ 3 }$
$\color{#FF6800}{ 3 } \times 3 \times 3 \times 3$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3 \times 3 \times 3$
$3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } \times 3 \times 3$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3 \times 3$
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } \times 3$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times 3$
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 }$
$ $ หากไม่มีเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของคำนั้นเท่ากับ 1 $ $
$3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times 3 ^ { 1 } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } } \times \color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ บวกตัวชี้กำลังที่มีเลขฐานเดียวกัน $ $
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$3 ^ { \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } \color{#FF6800}{ + } \color{#FF6800}{ 1 } }$
$ $ ค้นหาผลรวม $ $
$3 ^ { \color{#FF6800}{ 4 } }$
$\color{#FF6800}{ 3 } ^ { \color{#FF6800}{ 4 } }$
$ $ หาจำนวนตัวหารโดยใช้เลขชี้กำลัง $ $
$\color{#FF6800}{ 5 }$
ทดลองใช้ระบบที่หลากหลาย ที่แอป QANDA!
ค้นหาด้วยรูปภาพโจทย์ปัญหา
ถามคําถามแบบตัวต่อตัวกับคุณครูจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
AI คอยแนะนำโจทย์ปัญหาพร้อมวิดีโอการบรรยาย
apple logogoogle play logo