qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ประโยคภาษา $1$ สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมีค่าไม่มากกว่าผลบวก ของสองเท่าของจำนวนนั้นกับสาม $2$ สี่เท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ $15$ ไม่เกิน $25$ $3$ ผลบวกของสี่ส่วนห้าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ $10$ ไม่น้อยกว่า 9 $4$ แปดเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสามเท่าของ จำนวนนั้นไม่น้อยกว่า $16$ $5$ ผลบวกของสามในสิบของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ สองในห้าของจำนวนนั้นมีค่ามากกว่า $42$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Golf
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคภาษาได้
กษะที่ $1.3$ เรื่อง การเปลี่ยนประโยดภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ $nM1^{|}7zlann1y7^{18}$ จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคภาษาได้ $nM|$ $7zlonn1y1m7$ $s^{2}1oi0^{7nat}\vec{i} 1$ คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคภาษาทางซ้ายมือโดยเติม คำตอบลงในช่องว่าง (ข้อละ 1 คะแนน) ข้อ ประโยคภาษา สปัญรละัโกยษค ณ์ ด้วยย่าง จำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับห้ามีค่าไม่เกินสิบ $x+5\leq 10$ $1$ สีเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับห้ามีค่ามากกว่าลบสิบ 2. สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วยสามมีค่าน้อยกว่าสิบห้า 3. เศษหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับสิบห้ามีค่าไม่น้อย กว่ายี่สิบ $4$ ผลบวกของห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับลบสามมีค่าน้อยกว่า สามสิบหก $5$ ห้าเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสามมีค่าไม่เกินยี่สิบ $6$ สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับลบสิบสาม 7. สี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสามอยู่ไม่เกินสามสิบหก $8$ ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสี่เท่าของจำนวนนั้นมีค่า มากกว่ายี่สิบ 9. เศษหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับสองมีค่าไม่เท่ากับ ลบสิบสอง $10$ สี่เท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับห้ามีค่าน้อยกว่ายี่สิบ
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-3 สองเท่าของผลต่างของเลขจำนวนหนึ่งกับสามเท่ากับยี่สิบสอง
$1$ ผลบวกของเลขจำนวนหนึ่งกับห้าเท่ากับสิบสอง $2$ ยี่สิบมากกว่าเลขจำนวนหนึ่งอยู่หก $3$ สองเท่าของผลต่างของเลขจำนวนหนึ่งกับสามเท่ากับยี่สิบสอง $4$ ผลต่างของสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสามเท่ากับยี่สิบสอง $5$ จำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วยสิบหกเท่ากับห้า $6.$ สามเท่าของผลบวกของ $34$ และจำนวนหนึ่งเป็น $18$ $7$ สามเท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่าสิบห้าอยู่แปด $8$ แปดเท่าของจำนวนหนึ่งรวมกับสิบเท่ากับกำลังสองของจำนวนนั้น $9$ สามในสี่ของจำนวนหนึ่งน้อยกว่ายี่สิบอยู่สิบสาม $10$ สองในสามของจำนวนหนึ่งน้อยกว่าสองเท่าของจำนวนนั้นอยู่แปด $11$ ผลต่างของสามในสีของจำนวนหนึ่งกับห้ามีค่าเท่ากับสิบ $12$ สองเท่าของผลต่างของสามในสีของจำนวนหนึ่งกับห้ามีค่าเท่ากับสิบ
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์