qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$2$ 7) $6=\dfrac {7} {1}=\dfrac {6} {4}$ $3=$ $\dfrac {5} {12}$ เติมตัวเลขแสดงจำนวบคละ หรือ เคษกิน ใน $\dfrac {11} {4}$ $\dfrac {11} {4}=2\dfrac {3} {4}$ 2) $\dfrac {23} {5}$ $=4\dfrac {3} {4}$ $3\right)\dfrac {3} {7}$ $\dfrac {39} {7}=5\dfrac {4} {7}$ $3\dfrac {5} {8}$ $2\dfrac {6} {9}=$ $-$ | 6) $10\dfrac {1} {10}$ $=→$ 2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 149
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Mild
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
ขอบคุณ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Mild
รบกวนตั้งเป็นคำถามใหม่ด้วยนะคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Mild
รบกวนตั้งเป็นคำถามใหม่ด้วยนะคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
แสดงวิธีเปรียบเทียบเศษส่วน
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Mild
รบกวนตั้งเป็นคำถามใหม่ด้วยนะคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Mild
รบกวนตั้งเป็นคำถามใหม่ด้วยนะคะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda