qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$16$ จงหาสี่พจน์แรกของลำดับ $\left(-2\right)^{n-1}$ $17$ จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับ $6,$ $11,$ $16,$ $21$ $18$ กำหนดให้ลำดับ $1,a,$ $b,c,$ $13,$ เป็นลำดับเลข คณิต จงหาค่าของ $\sqrt{2+a+c} $ $19$ กำหนดให้ลำดับ $-1,$ $a,$ $b,$ $c,$ $-16,$ . เป็นลำดับ เรขาคณิตแล้ว จงหาค่าของ abc $20$ จงหาพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิตที่มี $8$ $a_{2}=-$ $3$ $64$ $68ya_{5}=-$ $81$
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
เนื้อหาคำถาม
ขอวิธีทำ และเฉลยแต่ละข้อนะครับ
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - MasterBoss
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
19กับ20 อันไหนครับ
แบ่งให้หน่อยครับ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - MasterBoss
แปบนะ
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-พจน์ที่ 20 ของลำดับเลขคณิต
โจทย์ คำตอบ วิธีคิด 1) พจน์ที่ 6 ของลำดับ 4, $=n\left(n-1\right)$ 2) พจน์ที่ $20$ ของลำดับเลขคณิต 1, 5, 9, . มีค่าเท่ากับเท่าใด $3\right)$ จงหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต $-3,4,11$ . 4) จงหาจำนวนที่อยู่ระหว่าง $39$ และ $55$ ที่ทำให้ทั้งสามจำนวนนี้อยู่ในลำดับ เลขคณิต 5) ลำดับเลขคณิตที่มีพจน์ที่ 3 เท่ากับ $41$ และพจน์ที่ 10 เท่ากับ $13$ จะมี ผลต่างร่วมเท่ากับเท่าใด 6) จำนวนเต็มระหว่าง 21 และ $140$ มีจำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัวทั้งหมดกี่ จำนวน 7) พจน์ที่ห้าของลำดับเรขาคณิตคือ $36$ อัตราส่วนร่วมเท่ากับ 2 จงหาพจน์ แรกของลำดับเรขาคณิตนี้ $8\right)$ $-486$ เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับ เรขาคณิต $2,-6$ $18$ . และ 9) ถ้าลำดับเรขาคณิต มี $a_{5}=4b68$ $a_{8}=32$ พจน์แรกมีค่าเท่ากับข้อใด $10\right)$ จงหาพจน์ที่ n ของลำดับ เรขาคณิต $6,-3,\dfrac {3} {2}$
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์