qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีความยาวรอบรูป $98.3$ เซนติเมตรด้านตรงข้ามมุมฉาก ยาว $41.3$ เซนติเมตร ด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว $35$ เซนติเมตร รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มพื้นที่เท่ไร
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 121
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ตั้ม
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน