qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ตารวงเซนติเมตร $2\right)$ รูปสเหลี่ยมด้านขนานมีความยาวด้าน $15$ เซนติเมตร และ $22$ เซนติเมตร ด้านคู่ที่สั้นกว่า อยู่ห่างกัน $12$ เซนติเมตร $=$ 2ท่า เบีความสูง $65$ เชนติเมตร
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - x-zy
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน