qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
Warm up : จงเขียนข้อความต่อไปนี้ในรูปสมการ $1$ จำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับยี่สิบห้าได้ผลลัพธ์เป็นสิบแปด $2$ เจ็ดเท่าของจำนวน จำนวนหนึ่งน้อยกว่าหกสิบอยู่เก้า. $3$ สามในห้าของจำนวน จำนวนหนึ่งบวกกับสิบห้าเท่ากับสามสิบ. $4$ ผสบวกของเศษสามส่วนแปดกับห้าเท่าของจำนวน จำนวนหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งส่วนสี่ $5$ ผลบวกของจำนวน จำนวนหนี้กับครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นเท่ากับสามสิบ.ร.ร $6,$ เศษสองส่วนสามของจำนวน จำนวนหนึ่งมากกว่าสิบหกอยู่แปดร. $7.$ เศษสองส่วนสามของส่วนที่จำนวน จำนวนหนึ่งมากกว่าสิบหกเท่ากับแปด $8$ เศษสามส่วนห้าของจำนวน จำนวนหนึ่งมากกว่าสิบห้าอยู่หกสิบ $9$ สามเท่าของจำนวน จำนวนหนึ่งน้อยกว่ายี่สิบเท่ากับหก... $10$ ยี่สิบสองมีค่าน้อยกว่าเจ็ดเท่าของจำนวน จำนวนหนึ่งอยู่สิบ มานะมีอายุเป็น $2$ เท่าของอายุมานี ถ้ามานะมีอายุ $27$ ปี มานี้จะมีอายุกี่ปี..รา. $11.2171usi0$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 147
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - นายต้น
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-สมการลงในใบกิจกรรม จากนั้นจึงดูเฉลยคำตอบ (ในบัตรคำ) แล้วผลัดกันตรวจให้คะแนน บัตรคำ 1 คะแนน)
$2$ ให้ตัวแทนกลุ่มอ่านบัตรคำปัญหาสมการ $178n\left(un$ $1$ $2$ $i$ $A$ $370/3zn$ $n2738m1iot80$ สมการลงในใบกิจกรรม จากนั้นจึงดูเฉลยคำตอบ (ในบัตรคำ) แล้วผลัดกันตรวจให้คะแนน (1 บัตรคำ 1 คะแนน) เมื่อกำหนดให้ x แทน จำนวนที่ต้องการหา $i0n2731/a07un75a$ สมการ $1$ จำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับยี่สิบห้าได้ผลลัพธ์เป็นสิบแปด $2$ เจ็ดเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าหกสิบอยู่เก้า 3. สามในห้าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับสิบห้าเท่ากับสามสิบ $4.$ ผลบวกของเศษสามส่วนแปดกับห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งส่วนสี่ $5$ ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นเท่ากับสามสิบ $6.$ เศษสองส่วนสามของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสิบหกอยู่แปด $7.$ เศษสองส่วนสามของส่วนที่จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสิบหกเท่ากับแปด $8$ เศษสามส่วนห้าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสิบห้าอยู่หกสิบ 9. สามเท่าของส่วนที่จำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่ายี่สิบเท่ากับหก $10$ ยี่สิบสองมีค่าน้อยกว่าเจ็ดเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งอยู่สิบ มานี้จะมีอายุกี่ปี $11$ มานะมีอายุเป็น 3 เท่าของอายุมานี ถ้ามานะมีอายุ 27 ปี 4 $12$ เศษสองส่วนสามของส่วนที่ปรีชามีอายุมากกว่าจรูญเท่ากับแปด ถ้าจรูญมีอายุสิบหกปี ปรีชาจะมีอายุกี่ปี $13$ เมื่อห้าปีที่แล้วฝาแฝดสองคนมีอายุรวมกันเป็น 24 ปี จงเขียนสมการเพื่อหาว่า ปัจจุบันฝาแฝดคู่นี้มีอายุเท่าไร $14$ ส้มมีสมุดอยู่ห้าโหล ได้รับบริจาคมาอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อนำไปแจกนักเรียน $45$ คน ปรากฏว่านักเรียนได้รับแจกสมุดคนละ 3 เล่มพอดี จงหาว่าส้มได้รับบริจาคสมุดมา จำนวนเท่าไร $15$ เศษสองส่วนสามของจำนวนนักเรียนในชั้นหนึ่งเป็นหญิง ถ้ามีนักเรียนหญิงในชั้น $30$ คน นักเรียนชั้นนี้มีกี่คน
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-2 เจ็ดเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าหกสิบอยู่เก้า \dfrac{2}{3}^{\dfrac{x+25=18}{60-7x=9}}
ให้นักเรียนเขียนสมการจากข้อความหรือสถานการณ์ต่อไปนี้ ข้อความ $1$ สถานการณ์ สมการ 1. จำนวนจำนวนรวมกับยี่สิบห้าได้ผลลัพธ์เป็นสิบแปด $2$ เจ็ดเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าหกสิบอยู่เก้า $\dfrac {2} {3}^{\dfrac {x+25=18} {60-7x=9}}$ $x$ $+15=30$ $3$ สามในห้าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับสิบห้าเท่ากับสามสิบ $4.$ ผลบวกของเศษสามส่วนแปดกับห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งส่วนสี่ $5$ ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นเท่ากับสามสิบ $6$ เศษสองส่วนสามของจำนวนจำนวนมากกว่าสิบหกอยู่แปด $7$ เศษสองส่วนสามของส่วนที่จำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสิบหกเท่ากับแปด $8$ เศษสามส่วนห้าของจำนวนจำนวนมากกว่าสิบห้าอยู่หกสิบ $9$ สามเท่าของส่วนที่จำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่ายี่สิบเท่ากับหก $10$ ยี่สิบสองมีค่าน้อยกว่าเจ็ดเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งอยู่สิบ $11$ มานะมีอายุเป็นสามในสี่เท่าของอายุมานี ถ้ามานะมีอายุยี่สิบเจ็ดปี มานี้จะมีอายุกี่ปี $12$ เศษสองส่วนสามของส่วนที่ปรีชามีอายุมากกว่าจรูญเท่ากับแปด ถ้าจรูญมีอายุ สิบหกปี ปรีชาจะมีอายุกีปี $13$ เมื่อห้าปีที่แล้วฝาแฝดสองคนมีอายุรวมกันเป็นยี่สิบสี่ปี จงเขียนสมการเพื่อหาว่า ปัจจุบันฝาแฝดคู่นี้มีอายุเท่าไร $14$ ส้มมีสมุดอยู่ห้าโหล ได้รับบริจาคมาอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อนำไปแจกนักเรียน สี่สิบห้าคน ปรากฏว่านักเรียนได้รับแจกสมุดคนละสามเล่มพอดี จงหาว่าส้ม ได้รับบริจาคสมุดมาจำนวนเท่าไร $15$ เศษสองส่วนสามของจำนวนนักเรียนในชั้นหนึ่งเป็นผู้หญิง ถ้ามีนักเรียนหญิง ในชั้นสามสิบคน นักเรียนขั้นนี้มีกี่คน
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-จำนวนหนึ่งกับครึ่งหนึ่งของจำนวจำนนนัว้นนเทหน่าึก่งัเบทส่าากมับสลิบบหนึ่งส่วนสี
$11$ ามสับ 4.ผลบวกของเศษสามส่วนแปดกับห้าเท่าของจำนวน จำนวนหนึ่งกับครึ่งหนึ่งของจำนวจำนนนัว้นนเทหน่าึก่งัเบทส่าากมับสลิบ บหนึ่งส่วนสี 6.เศษสองส่วนสามของจำนวน จำนวนหนึ่งมากกว่าสิบหกอยู่แปด 7.เศษสองส่วนสามของส่วนที่จำนวน จำนวนหนึ่งมากกว่าสิบหกเท่ากับแปด 8.เศษสามส่วนห้าของจำนวน จำนวนหนึ่งมากกว่าสิบห้าอยู่หกสิบ 9.สามเท่าของส่วนที่จำนวน จำนวนหนึ่งน้อยกว่ายี่สิบเท่ากับหก 10.ยี่สิบสองมีค่าน้อยกว่าเจ็ดเท่าของจำนวน จำนวนหนึ่งอยู่สิบ $3$ $-$ เท่าของอายุมานี ถ้ามานะมีอายุ $27$ ปี มานีจะมีอายุกี่ปี 1.มานะมีอายุเป็น $4$ - $1$ เศษสองส่วบสาบแก ี่
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์