qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$1.$ จงเขียนจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเชิงขัว $l\right)$ $1+\sqrt{3} i$ $2\right)$ $1-i$ $3\right)$ $-2\sqrt{3} +2i$ $4\right)$ $-4-4i$ $5\right)$ $12-12\sqrt{3} i$ $6\right)$ $-i$
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
เนื้อหาคำถาม
เฉพาะข้อ5และ6
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Pimlengk
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda