qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ชุดโจทย์ระบบสมการ ชุดที่ $1$ คำตอบของระบบสมการ ระบบสมการที่ 1 $y=2$ $x=-4$ ระบบสมการที่ $2$ $-3x-4y=-20$ $y=2$ $-x+y=12$ ระบบสมการที่ $3$ $-2x+y=16$ ระบบสมการที่ $4$ $2x+y=16$ $x+y=12$ $x+y=12$ ระบบสมการที่ 5 $-x+y=12$ $\bar{y=\dfrac {3} {4}x+16} $ ระบบสมการที่ 6 $2x+y=16$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 113
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - P-Rabbit
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค้าบ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 บทที่ 113 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 บทที่ $113$ ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร $△$ กิจกรรมท้ายบท : ระบบสมการสร้างรูปตามจินตนาการ อุปกรณ์ วน กระดาษกราฟ 1 แผ่น * ชุดโจทย์ระบบสมการ (ชุดละ 6 ระบบสมการ) ขั้นตอนการทำกิจกรรม 1. ให้นักเรียนหาคำตอบของระบบสมการแต่ละระบบ จากชุดโจทย์ระบบสมการที่กำหนดให้ 2. นำคำตอบของแต่ละระบบสมการมาลงจุด โดยใช้แกนคู่เดียวกัน 3. ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดที่มีพิกัดเป็นคำตอบของระบบสมการข้างต้น เพื่อให้ได้รูปที่มีความหมาย ตามจินตนาการของนักเรียน $4$ ระบายสีและตั้งชื่อรูปที่ได้ให้สอดคล้องกัน ชุดโจทย์ระบบสมการ คำตอบของระบบสมการ ระบบสมการที่ 1 $2x+y=7$ $2x+y=-1$ $2x+y=19$ ระบบสมการที่ 2 $2x+y=-1$ ระบบสมการที่ 3 $-2x+y=-13$ $2x+y=19$ ระบบสมการที่ 4 $2x+y=15$ $\left($ $y=1$ ระบบสมการที่ 5 $2x+y=7$ $y=1$ $x=5$ ระบบสมการที 6 $y=3$ $1$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์