qanda-logo
search-icon
root-icon-orangeเครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ครู 3 คน ดูแลนักเรียน $240$ คน ถ้าครูแต่ละคนดูแลนักเรียนจำนวนเท่า ๆ กัน ครู $1$ คน จะดูแลนักเรียนกี่คน 3รุดนักเรียน ทกราคา 325 บาท สมเกียรติซื้อขุดนักเรียน $3$ ชุด จ่ายเงินเท่าใด 0 นำส้มคัน 1 ลิตร ใช้สัม 45 ผล ถ้าต้องการน้ำลับคั้น $15$ ลิตร จะต้องใช้ล้มกี่ผล รถยนต์คันหนึ่งใช้น้ำมัน 1 ลิตร แล่นได้ระยะทางประมาณ $13$ กิโลเมตร ถ้ารถคันนี้มีน้ำมัน $2$ ลิตร จะแล่นได้ระยะทางประมาณที่กิโลเมตร
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 107
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ครูพี่โจ้
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-ลารทที่ไดกรัม ราคา 001 บาท ปลากยพง กิโลกรัม ราคาเท่าใด 150
แสดงวิธีหาคำตอบ ลารทที่ไดกรัม ราคา $001$ บาท ปลากยพง 1 กิโลกรัม ราคาเท่าใด $150$ 4 จินดานำข้าวหอมมะลิ $2000n$ กรัม บรรจุถุง ถุงละเท่า ๆ กันได้ ถุง 500 ข้าวทอมมะลิหนักถุงละกีกรัม $tin7la350$ สมบูรณ์ทำงาน $0$ วัน ได้รับค่าจ้าง 2,100 บาท สมบูรณ์ได้รับค่าจ้างวันละเท่าใด ดูแลนักเรียน 240 คน ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ครู $8$ คน $-$ $0r$ $30$ ถ้าครูแต่ละคนดูแลนักเรียนจำนวนเท่า ๆ กัน ครู 1 คน จะดูแลนักเรียนกี่คน $nla97$ ชุดนักเรียน 1 ชุด ราคา 325 บาท สมเกียรติซื้อขุดนักเรียน 3 ชุด จ่ายเงินเท่าใด น้ำส้มคั้น 1 ลิตร ใช้ส้ม 45 ผล ถ้าต้องการน้ำล้มคั้น $15$ ลิตร จะต้องใช้ส้มกี่ผล รถยนต์คันหนึ่งใช้น้ำมัน 1 ลิตร แล่นได้ระยะทางประมาณ $13$ กิโลเมตร $2$ ถ้ารถคันนี้มีน้ำมัน $32$ ลิตร จะแล่นได้ระยะทางประมาณกี่กิโลเมตร 2 แปลงปลูกผัก 1 แปลง ปลูกผักคะน้าได้ $30$ ต้น ถ้าแจนมีแปลงปลูกผัก $12$ แปลง จะปลูกคะน้าได้ทั้งหมดกี่ต้น $-$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 120