qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
1 แคลคื้อ ววนูจสำน้เาในสวจนพนอชขฤตั่้วิอกโมรมูลงรทใีม่ไในดก้นโกาดรายนรใอนช้อนแเผนมขนื่อภอวงันาพนรัจกุ่เุงด ขดรึีย้ันนตงนแ้ีอ้ งลไะปตโ้รองงเกราียรน ให้แนลักะเจรียำนนตวนโรดะชยหัแ่วบนโัม่กงงถขใึ้นงอกคมวูาลาทีรม่เนสกอ็ำบคนรวัเญมบืข่รอววอัมงนจรอุำ่องขนกึวเ้นปนเชป็น ็ัน่วว2 โมันงแหใบยน บ ุด 7 75 8 85 % 1) $10.5$ $11$ $115$ จำนวนชั่วโมงในการนอนเมื่อวันรุ่งขึ้นต้องไปโรงเรียน $\bar{\square } $ $=$ $s5$ 9 $25$ $10$ $105$ $11$ $115$ $12$ $125$ $13$ $135$ จำนวนชั่วโมงในการนอนเมื่อวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุด $1\right)$ พิสัยของจำนวนชั่วโมงที่นักเรียนใช้ในการนอนแต่ละแบบเป็นเท่าใด ตอบ พิสัยของจำนวนชั่วโมงในการนอนเมื่อวันรุ่งขึ้นต้องไปโรงเรียน คือ $-$ $17-7.5=3.5$ พิสัยของจำนวนชั่วโมงในการนอนเมื่อวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุด คือ $43$ -
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 151
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - darinnn
answer-reply-image
พิสัยคือค่ามากสุด-ค่าน้อยสุดค่ะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
คิดว่ามันยังไม่ถึง9อะค่ะเลยไม่แน่ใจ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - darinnn
9เป็นค่าน้อยที่สุดในนั้นเลยใช้"13-9"จ้า
answer-user-profile-image
นักเรียน
โอเคค่าาา??
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-3. นักเรียนเลือกประดิษฐ์ของใช้หนึ่งอย่าง จะเลิอกประดิษฐ์อะไรบ้าง พร้อมเหตุผล
ดUnit เลือกคำตอTบที่ถeูกsที่สุดt เพีย4 งข้อเดียว $-k$ $10$ 10 ข้อใดไม่เป็นคำถามทางสถิติ 1. ประเทศใดในอาเซียนที่มีพื้นที่มากที่สุด 2. เสี $x$ นักเรียนในห้องนี้ได้เกรดสี่วิชาใดมากที่สุด กลครง ในแต่ละอำเภอมีจานวนกี่คน เทนิดน เมษายน พ.ศ. 2560 ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ - 15 2. 1. ข้อใดเป็นคำถามขั้นพื้นฐาน ของจังหวัดสมุทรสงคราม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนทั้ง้งหมดกี่คน 2. นักเรียนในห้องนี้มีหมู่เลือดใดมากที่สุด และมีจำนวนกี่คน 3. นักเรียนเลือกประดิษฐ์ของใช้หนึ่งอย่าง จะเลิอกประดิษฐ์อะไรบ้าง พร้อมเหตุผล 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ถนัดมือซั้ายมีจำนวนเท่าใด และคิดเป็นร้อยละเท่าไร ของนักเรียนทั้งหมด 3. ข้อใดเป็นคำถามเชิงสรุป 1. นักเรียนมีวิธีดูแลสุขภาพอย่างไรบ้าง 2. ร้านอาหารร้านใดบ้างในโรงเรียนที่นักเรียนในห้องนี้ชอบรับประทาน 3. นักเรียนอยู่ชมรมใดบ้าง และชมรมที่นักเรียนอยู่มากที่สุดคือชมรมใด 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับมอบหมายให้แสดงละครพื้นบ้าน มีนจัำกเนรวียนนกจีคะน เลือก แสดงเรื่องอะไร พร้อมเหตุผล ข้อใดควรเลือกเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต 1. เจ้าหน้าที่ต้องการทราบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงาน 2. สำนักงานสถิติต้องการทราบกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทำระหว่างการเดินทาง $3.$ ผู้สอนต้องการทราบความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4. ครูต้องการทราบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของ นักเรียน $15$ $2$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 221102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี $2$ $221102$ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วันที่ 8 มกราคม $2564$ ชั่วโมงที่ 3 เวลา $010.30-11.30$ น. เรื่องการคำนวณค่าพลังงานความร้อนในการเพิ่มอุณหภูมิของสาร คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามและแสดงวิธีคิด $1$ นำ มวล $500$ กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น จาก $25$ องศาเซลเซียส เป็น $75$ องศาเซลเซียส จงหาพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเพิ่ม อุณหภูมิของน้ำ (ค่าความจุความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 แคลอรีต่อกรัม) $2$ แท่งโลหะเงิน มวล $200$ กรัม มีอุณหภูมิ $20$ องศาเซลเซียส หลังได้รับพลังงานความร้อน $1000$ แคลอรี่ จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น ก่องศาเซลเซียส (ค่าความจุความร้อนแฝงจำเพาะของเงินเท่ากับ $0.5$ แคลอรีต่อกรัม)
มัธยมต้น
วิชาอื่น ๆ