qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$17$ กำหนด $4,7,10,13,16,19,..$ เป็นแบบรูปของจำนวน โดย พจน์ที่ 1 เป็น 4 พจน์ที่ $2$ เป็น 7 พจน์ที่ 3 เป็น $10$ พจน์ที่ 4 เป็น $13..$ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง $1$ พจน์ที่ $18$ เป็น $54$ $2$ พจน์ที่ $1s$ เป็น $46$ $3x$ พจน์ที่ $17$ น้อยกว่าพจน์ที่ $19$ อยู่ 6 $4,$ พจน์ที่ $10$ รวมกับพจน์ที่ $11$ เท่ากับ $65$
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เป็ดน้อย
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน