qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
จงเขียนผลคูณด้านล่างนี้ ให้อยู่ในรูปแฟกทอเรี ยล * $7$ $8$
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - view
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda