qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
apple-logo
google-play-logo
โจทย์ปัญหา
solution-image
กิจกรรมที่ $12$ คำชี้แจง $:$ จงเติมคำตอบให้สมบูรณ์ 0 จงเขียนจำนวนแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ $0.02=$ $\dfrac {2} {100}=296$ $1.1\right)$ $3.05$ $=$ $1.2\right)$ $\dfrac {5} {8}$ $=$ $1.3\right)$ $7\dfrac {1} {3}$ $=$
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - หมูยอ
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน