qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง คำชี้แจง จงแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจงต่อไปนี้ 1 จงแยกตัวประกอบของ $2a+4b$ $2$ จงแยกตัวประกอบของ $3x+12y-18$ $3$ จงแยกตัวประกอบของ $2x^{2}+16x$ $4$ จงแยกตัวประกอบของ $a^{2}y+ay2$ $5$ จงแยกตัวประกอบของ $8xy-16y^{2}+242y$ $6$ จงแยกตัวประกอบของ $27a^{2}b-18ac$ $7$ จงแยกตัวประกอบของ $5\left(lax^{2}$ $-100a^{2}1$ $8$ จงแยกตัวประกอบของ $12x^{2}y^{2}-9r^{2}y$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Kimbow
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน