qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
งเส้นสองตัวแปร คำสั่ง จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. จงพิจารณาว่า สมการในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปรหรือไม่ ในช่องว่างเป็นหรือไม่เป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปร พร้อมบอกเหตุผล ข้อ สมการ สมการเชิงเส้นสองตัวแปร เป็น ไม่เป็น 1 $x+y=5$ 2 $2x-y=9$ 3 $x^{2}-5y=50$ 4 X 9 = 5 $y=6x+12$ 6 $x=4y+16$ 7 $x^{3}=4y+12$ 8 $18=4y+9x$ 9 $12x-3y=64$ 10 $2\times 4y=58$ 11 $\dfrac {3x} {6y}=12$ 12 $3x^{-2}=2y-9$ 13 y = 2x 14 $15x+2=y9$ 15 $2x=6y^{3}-5$ 16 $6=x^{2}y^{2}$ 17 $x^{2}+y^{2}=15$ 18 $4x+9y=30$ 19 $45=4x+19y-4$ 20 $3x=\dfrac {5} {y}+3$
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - OIL
1.เป็น 2.เป็น 3.ไม่เป็น เพราะ มีเลขยกกำลัง 4.ไม่เป็น เพราะ มีตัวแปรเดียว 5.เป็น 6.เป็น 7.ไม่เป็น เพราะ มีเลขยกกำลัง 8.เป็น 9.เป็น 10.เป็น 11.เป็น 12.ไม่เป็น เพราะมีเลขยกกำลัง 13.เป็น 14.เป็น 15.ไม่เป็น เพราะมีเลขยกกำลัง 16.ไม่เป็น เพราะมีเลขยกกำลัง 17.ไม่เป็นเพราะมีเลขยกกำลัง 18.เป็น 19.เป็น 20.เป็น
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน