qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$15$ $0$ อื่น $7$ ที่มา $:75$ กระทรวงคมนาคม ถ้า พ.ศ. $2561$ มีการเกิดอุบัติเหตุ $79,068$ ครั้ง โดยมาจากสาเหตุขับรถไม่ชำนาญ $6.769$ ครั้ง พ.ศ. $2560$ มีอุบัติเหตุที่เกิดจากขับรถไม่ชำนาญต่างกับ พ.ศ. $2561$ กี่ครั้ง
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 107
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เจ้าหมี
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-4 พ.ศ. 2561 องค์การอนามัยโลกรายงานสถิติสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนจาก 175 ประเทศ
บทที่ $10$ | การนำเสนอข้อมูล 4 พ.ศ. $2561$ องค์การอนามัยโลกรายงานสถิติสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนจาก $175$ ประเทศ ทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีอันดับการเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่ยังมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงเป็นอันดับ $1$ ของประเทศกลุ่มอาเซียน กระทรวงคมนาคมได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทย พบว่า พ.ศ. $2561$ มีการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า พ.ศ. $2560$ จำนวน 6,832 ครั้ง โดยใน พ.ศ. $2560$ มูลเหตุสันนิษฐานหลัก ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ มูลเหตุสันนิษฐานหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พ.ศ. $2560$ $13%$ คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด $23%$ ขับรถเร็ว ขับรถตามกระชั้นชิด $15%$ ฝนตกถนนลื่นหรือถนนชำรุด $21%$ ขับรถไม่ชำนาญ $19%$ อื่น $9$ ที่มา $7:n5gn53$ กระทรวงคมนาคม ถ้า พ.ศ. $2561$ มีการเกิดอุบัติเหตุ 79,068 ครั้ง โดยมาจากสาเหตุขับรถไม่ชำนาญ 6,769 ครั้ง พ.ศ. 2560 มีอุบัติเหตุที่เกิดจากขับรถไม่ชำนาญต่างกับ พ.ศ. $2561$ กี่ครั้ง
ประถม
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-0 พ.ศ. 2561 องค์การอนามัยโลกรายงานสถิติสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนจาก 175 ประเทศ
รายวิชาพื้นฐาน คณิดศาสตร์ ป.6 บทที่ $101$ การนำเสนอข้อมูล 0 พ.ศ. $2561$ องค์การอนามัยโลกรายงานสถิติสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนจาก $175$ ประเทศ ทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีอันดับการเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่ยังมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศกลุ่มอาเซียน กระทรวงคมนาคมได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทย พบว่า พ.ศ. $2561$ มีการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า พ.ศ. $2560$ จำนวน $6,832$ ครั้ง โดยใน พ.ศ. $2560$ มูลเหตุสันนิษฐานหลัก ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ มูลเหตุสันนิษฐานหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พ.ศ. $2560$ คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด $1396$ $2396$ ขับรถเร็ว แขับรถตามกระชั้นชิด ฝนตกถนนลื่นหรือถนนชำรุด $15°6$ $2196$ Lขับรถไม่ชำนาญ $1996$ อื่น ๆ ที่มา : กระทรวงคมนาคม ถ้า พ.ศ. $2561$ มีการเกิดอุบัติเหตุ $79.068$ ครั้ง โดยมาจากสาเหตุขับรถไม่ชำนาญ $6.769$ ครั้ง พ.ศ. 2560 มีอุบัติเหตุที่เกิดจากขับรถไม่ชำนาญต่างกับ พ.ศ. $2561$ กี่ครั้ง
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 107
search-thumbnail-ทั่วโลก พบว่าปรองะคเ์ทกศไารทอยนมาีมอััยนดโลับกกราารยเงกิาดนอุสบถัิตติเิสหถตุาลดนกลางรณ์ความปลอดภัยทางถนนจาก
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล พ.ศ. 2561 ทั่วโลก พบว่าปรองะคเ์ทกศไารทอยนมาีมอััยนดโลับกกราารยเงกิาดนอุสบถัิตติเิสหถตุาลดนกลาง รณ์ความปลอดภัยทางถนนจาก 175 ประเทศ ของประเทศกลุ่มอาเซียน แต่ยังมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงเป็นอันดับ 1 กระทรวงคมนาคมได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทย พบว่า พ.ศ. 2561 มีการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า พ.ศ. 2560 จำนวน 6,832 ครั้ง โดยใน พ.ศ. 2560 มูลเหตุสันนิษฐานหลัก ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ มูลเหตุสันนิษฐานหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พ.ศ. 2560 $1396$ $236$ คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็ว ขับรถตามกระชั้นชิด ฝนตกถนนลื่นหรือถนนชำรุด $156$ $2196$ ขับรถไม่ชำนาญ $1996$ อื่นๆ ที่มา : กระทรวงคมนาคม ถ้า พ.ศ. 2561 มีการเกิดอุบัติเหตุ $79,068$ ครั้ง โดยมาจากสาเหตุขับรถไม่ชำนาญ 6,769 ครั้ง พ.ศ. 2560 มีอุบัติเหตุที่เกิดจากขับรถไม่ชำนาญต่างกับ พ.ศ. 2561 กี่ครั้ง
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 107