qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$7.$ คลองสายหนึ่งวัดความยาวจริงได้ $60$ กิโลเมตร ถ้าเขียนรูปคลองสายนี้ โดยใช้มาตราส่วน $1$ เซนติเมตร $25$ กิโลเมตร ความยาวของคลองสายนี้ ในแผนผังจะมีความยาวกี่เซนติเมตร ตอบ $8$ รูปย่อสระน้ำแห่งหนึ่งวัดความกว้างได้ $8$ เซนติเมตร วัดความยาวได้ $11$ เซนติเมตร ถ้ารูปย่อของสระน้ำแห่งนี้ใช้มาตราส่วน $1$ เซนติเมต $35$ เมตร สระน้ำแห่งนี้มีความกว้างและความยาวจริงกี่เมตร
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 105
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ไนท์
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน