qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
คำชี้แจง $:$ ให้นักเรียนหา ห.ร.ม ของ $301,981$ และ $449,5735$ โดยเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ด้วยวิธียูคลิด รอบที่ $°$ $0$ จำนวนเต็ม คำอธิบาย $1$ $301,981$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร $449,573$ ด้วย $301,981$ $449,573$ คือ $147,592$ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน $449,573$ ด้วย $147.592$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย $2$ คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย $3$ คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย $4$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 121
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - หมูยอ
2. จำนวนเต็ม 147,592 กับ 301,981 จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร 301,981 ด้วย 147,592 คือ 6,797 ดังนั้นในชั้นถัดไปจะเขียนแทน 301,981 ด้วย 6,797
3. จำนวนเต็ม 6,797 กับ 147,592 จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร 147,592 ด้วย 6,797 คือ 4,855 ดังนั้นในชั้นถัดไปจะเขียนแทน 147,592 ด้วย 4,855
4. จำนวนเต็ม 4,855 กับ 6,797 จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร 6,797 ด้วย 4,855 คือ 1,942 ดังนั้นในชั้นถัดไปจะเขียนแทน 6,797 ด้วย 1,942
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-ตัวชี้วัด 46\sqrt{1} ประยุกต์ใช้แนวศิดเชิงคำนวณในการพัฒนา โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
ตัวชี้วัด $46\sqrt{1} $ ประยุกต์ใช้แนวศิดเชิงคำนวณในการพัฒนา โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น อย่างสร้างสรรค์ และเขื่อมโยงกับชีวิตจริง 1.จงแสดงวิธีการหา ห.ร.ม. ของ $1a5$ กับ $25$ โดยเติมคำตอบลงในช่องว่าง $\left(25$ คะแนน) $1\right)$ รอบที่ จำนวนสองจำนวน คำอธิบาย $1$ จำนวนวนน้อยกว่าที่ไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน. ด้วย $2$ จำนวนวนน้อยกว่าที่ไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร เด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย $3$ จำนวนวนน้อยกว่าที่ไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร เด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย $4$ จำนวนที่น้อยกว่าเป็นศูนย์ ดังนั้น ห.ร.ม. จึงมีค่าเท่ากับ $2$ $93.5y$ จงเขียนตอนวิธีการหาค่าสูงสุด $\left(25$ คะแนน) 1 $2$ $21$ $22$
มัธยมปลาย
วิชาอื่น ๆ
จำนวนการค้นหา: 119