qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$11$ $1$ รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว $17$ เซนติเมตร $3$ ด้านประกอบมุมฉากยาว $8$ และ $15$ เซนติเมตร
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 130
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เจี้ยน
answer-reply-image
มุมฉากในสามเหลี่ยมคือจุดสี่เหลี่ยมในรูปครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda