qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
น้ำยาซักผ้า $6$ ถุง $9$ ใช้ซักผ้าครั้งละเท่า ๆ กันได้ $90$ ครั้ง ถ้าอันมีน้ำยาซักผ้า $1O$ ถุง จะใช้ซักผ้าได้ขกสี่่ คระ ั้ง
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 120
เนื้อหาคำถาม
แสดงวิธีหาตำตอบ
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - sine
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-ก็บรินน้ำส้ม ขวด ใส่แก้ว แก้วละเท่า กันได้ 8 แก้ว ถ้ากิ๊บมีน้ำส้ม 10 ขวด
แสดงวิธีหาคำตอบ ก็บรินน้ำส้ม 4 ขวด ใส่แก้ว แก้วละเท่า ๆ กันได้ $8$ แก้ว ถ้ากิ๊บมีน้ำส้ม $10$ ขวด จะรินได้กี่แก้ว น้ำยาซักผ้า 6 ถุง ใช้ซักผ้าครั้งละเท่า ๆ กันได้ $90$ ครั้ง ถ้าอั่นมีน้ำยาซักผ้า $1O$ ถุง จะใช้ชักผ้าได้กี่ครั้ง (3 กขพรจัดกุหลาบ $100$ ดอก เป็นห่อ ห่อละเท่า ๆ กันได้ $4y$ ห่อ ถ้ากชพรมีกุหลาบ $2,5o0$ ดอก จะจัดได้ทั้งหมดกี่ห่อ 4 การสอบคัดเลือกครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม $400$ คะแนน หยกสอบได้ $360$ คะแนน ถ้าคิดคะแนนเต็ม $100$ คะแนน หยกจะได้กี่คะแนน 5 ข้าวสาร $75$ กิโลกรัม แตนนำมาบรรจุถุง ถุงละเท่า ๆ กัน ได้ $6$ ถุง ถ้าแตนมีข้าวสาร $50$ กิโลกรัม จะบรรจุได้กี่ถุง $42$ ภาค ใช้มะพร้าวอ่อน $3$ กิโลกรัม ถ้าลูกค้าสั่งขนมบ้าบิน $11$ สมพรทำขบบบ้าบิบ
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 261
search-thumbnail-ก็บรินน้ำส้ม 4 ขวด ใส่แก้ว แก้วละเท่า 7 กันได้ 8 แก้วถ้ากิบมีน้ำล้ม 10 ขวด
แสดงวิธีหาคำตอบ ก็บรินน้ำส้ม $4$ ขวด ใส่แก้ว แก้วละเท่า $7$ กันได้ $8$ แก้ว ถ้ากิบมีน้ำล้ม $10$ ขวด จะรินได้กี่แก้ว น้ำยาซักผ้า 6 ถุง ใช้ซักผ้าครั้งละเท่า $9$ กันได้ $90$ ครั้ง ถ้าอั่นมีน้ำยาซักผ้า $10$ ถุง จะใช้ซักผ้าได้กี่ครั้ง กขพรจัดกุหลาบ $100$ ดอก เป็นห่อ ห่อละเท่า ๆ กันได้ $4$ ห่อ ถ้ากชพรมีกุหลาบ $2500$ ดอก จะจัดได้ทั้งหมดกี่ห่อ การสอบคัดเลือกครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม $400$ คะแนน หยกสอบได้ $360$ คะแนน ถ้าคิดคะแนนเต็ม $100$ คะแนน หยกจะได้กี่คะแนน ข้าวสาร $75$ กิโลกรัม แตนนำมาบรรจุถุง ถุงละเท่า ๆ กัน ได้ 6 ถุง ถ้าแตนมีข้าวสาร $50$ กิโลกรัม จะบรรจุได้ก็่ถุง สมพรทำขนมบ้าบิน $4207$ ถาด ใช้มะพร้าวอ่อน $3$ กิโลกรัม ถ้าลูกค้าสั่งขนมบ้าบิน ต้องใช้มะพร้าวอ่อนกี่กิโลกรัม
ประถม
คณิตศาสตร์