qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัด ในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดัน 22 ในกลุ่มประชาชนที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันเลือดสูง ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือประกาช จำนวน $20$ คน ที่มีค่าความดันเลือดอยู่ระหว่าง $120-139/80-89$ มิลลิเมตรบรอบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคความดันเลือดสูง และแบบสอบถามเจตคติต่อโร และพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันเลือดสูง จงพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยข้างตั เป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมิ
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 107
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Oei
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-ในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันเลือดสูง
ในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันเลือดสูง ในกลุ่มประชาชนที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันเลือดสูง ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือประชาชน จำนวน $250$ คน ที่มีค่าความดันเลือดอยู่ระหว่าง $120-139$ $180-89$ มิลลิเมตรปรอน แครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคค แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคความดันเลือดสูง และแบบสอบถามเจตคติต่อโร ละพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันเลือดสูง จงพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยข้างต ป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมิ
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
search-thumbnail-จากรายงานวิจัยที่ให้มา ข้อความใดต่อไปนี้ คือ สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ที่ใช้ในบทความ
$18$ จากรายงานวิจัยที่ให้มา ข้อความใดต่อไปนี้ คือ สถิติอนุมาน (Inferential $Statistics\right)$ ที่ใช้ในบทความ $======$ งานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาการปวดศีรษะของวัยรุ่น" บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการปวดศีรษะในวัยรุ่นกทม. โดยเก็บข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ $1-6$ จำนวน $4.068$ คนในกทม. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินคัดกรองภาวะปวดศีรษะ แบบวัดอาการซึมเศร้า แบบวัด ความเครียด และแบบสอบถามภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นร้อยละ $77$ มีอาการปวดศีรษะ และปัจจัยด้าน การใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า $n272$ ช.ม. ต่อวัน ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และการปวดประจำเดือนในผู้ หญิง มีผลต่อการเกิดอาการปวดศีรษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยเสนอให้มีการคัดกรอง และให้คำ ปรึกษา และมีการให้การรักษาที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น รวมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อปรับพฤติกรรม ที่มา $:$ รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ $\left(2557\right)$ วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ $37$ ฉบับที่ 1 $\left(1$ คะแนน) 2 ช.ม. ต่อวัน ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และการปวดประจำเดือนในผู้หญิง มีผลต่อ ปัจจัยด้านการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า การเกิดอาการปวดศีรษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ $\square $ ผู้วิจัยเสนอให้มีการคัดกรอง และให้คำปรึกษา วัยรุ่นร้อยละ 77 มีอาการปวดศีรษะ การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการปวดศีรษะในวัยรุ่นกทม.
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์