qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$6.$ สี่ในเจ็ดของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสี่เท่ากับเจ็ด $7$ เก้าเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสองเท่ากับสามเท่าของจำนวนนั้น $8.$ จำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วยสามสิบสี่รวมกับสี่สิบสามเท่ากับลบสิบสี่ $9$ สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับห้าเท่ากับยี่สิบห้า $10$ สิบแปดเท่าของผลบวกของแปดกับจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับสี่สิบสี่
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - MasterBoss
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-1 สองเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ
$1$ สองเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ ห้ามากกว่าสิบสอง $2$ จำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วยห้ามีค่ามากกว่า หรือเท่ากับสิบสอง $3.$ สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกเจ็ดมีค่า ไม่มากกว่ายี่สิบเอ็ด $4$ สองเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ แปดน้อยกว่าห้า $5$ สี่เท่าของจำนวนหนึ่งบวกด้วยเจ็ดมีค่าไม่น้อย กว่าเก้า $6$ สี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วยเก้า มากกว่าหรือเท่ากับยี่สิบ $7$ ผลคูณของห้ากับจำนวนหนึ่งบวกด้วยสองมีค่า มากกว่าสิบห้า $8$ จำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วยสิบสองหารด้วยห้า มีค่าไม่มากกว่าสิบแปด $9$ ผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ดเมื่อหาร ด้วยสามมีค่าไม่เท่ากับสิบสอง $10.$ ครึ่งหนึ่งของผลบวกของสิบกับจำนวนหนึ่งมี ค่าไม่น้อยกว่าสิบ $11$ จำนวนจำนวนหนึ่งเมื่อหารด้วยเก้ามากกว่า หรือเท่ากับยี่สิบ $12$ เศษสามส่วนสี่ของผลต่างของจำนวนจำนวน หนึ่งกับสองไม่ถึงสี่สิบ $13.$ สองเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่ง กับสี่น้อยกว่าห้าเท่าของผลบวกของจำนวน จำนวนนั้นกับแปด
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 129
search-thumbnail-3 สองเท่าของผลต่างของเลขจำนวนหนึ่งกับสามเท่ากับยี่สิบสอง
$1$ ผลบวกของเลขจำนวนหนึ่งกับห้าเท่ากับสิบสอง $2$ ยี่สิบมากกว่าเลขจำนวนหนึ่งอยู่หก $3$ สองเท่าของผลต่างของเลขจำนวนหนึ่งกับสามเท่ากับยี่สิบสอง $4$ ผลต่างของสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสามเท่ากับยี่สิบสอง $5$ จำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วยสิบหกเท่ากับห้า $6.$ สามเท่าของผลบวกของ $34$ และจำนวนหนึ่งเป็น $18$ $7$ สามเท่าของจำนวนหนึ่งมากกว่าสิบห้าอยู่แปด $8$ แปดเท่าของจำนวนหนึ่งรวมกับสิบเท่ากับกำลังสองของจำนวนนั้น $9$ สามในสี่ของจำนวนหนึ่งน้อยกว่ายี่สิบอยู่สิบสาม $10$ สองในสามของจำนวนหนึ่งน้อยกว่าสองเท่าของจำนวนนั้นอยู่แปด $11$ ผลต่างของสามในสีของจำนวนหนึ่งกับห้ามีค่าเท่ากับสิบ $12$ สองเท่าของผลต่างของสามในสีของจำนวนหนึ่งกับห้ามีค่าเท่ากับสิบ
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์