qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$3\right)$ $△1s1$ มีความยาวรอบรูป $60$ เซนติเมตร ด้าน LS ยาว $25$ เซนติเมตร และด้าน S สั้นกว่าด้าน $1P$ อยู่ $5$ เซนติเมตร ด้าน $11\right)$ และ ด้าน $S1$ ยาวด้านละเท่าใด $1$ $25$ ซม. $S$ $p$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 148
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - แพร
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
xคืออะไรครับ
คุณครับผมไม่เข้าใจ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - แพร
ตัวแปรสมมติค่ะ
กำหนดขึ้นมาทำให้หาคำตอบง่ายขึ้น
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน