qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$.$ หาคำตอบ $I$ $-$ $14$ ม. $2\right)$ 2 รูปสืบสองเหลี่ยมด้านเท่า มีความยาวด้านละ $114$ เซนติเมตร มีความยาวรอบรูปเท รูปสิบห้าเหลี่ยมด้านเท่า มีความยาวรอบรูป $192$ เซนติเมตร แต่ละด้านมีความยาวเร $3\right)$ รูปสืบเหลี่ยมด้านเท่า มีความยาวรอบรูป $120$ เซนติเมตร เพิ่มความยาวของด้านแต่ละ เป็น 2 เท่า ความยาวรอบรูปเป็นเท่าไร
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 111
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - SAI
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-จ.ป รูบดิบงเหลลียมด้านแท่า มีความยาวด้านละ 11 4 เซนติเมตร มีความยาวรอบรูปเท่าไร (C) ปี
ความยาวรอบรูป 4 สี่เหลียมคารหมู บ ความยารบรูปเจ็ดเหมียมด้านเท่า ได้ 2) น 14 ม. จ.ป รูบดิบงเหลลียมด้านแท่า มีความยาวด้านละ 11 4 เซนติเมตร มีความยาวรอบรูปเท่าไร (C) ปี - รูปสิบห้าเหลี่ยมด้านเท่า มีความยาวรยบรูป 192 เซนติเมตร แต่ละด้านมีความยาวเท่าไร พึ้นที่คุม 4 รูปดิบเหลี่ยมด้านเท่า มีความยาวรอบรูป ร21 เซนติเมตว เพิ่มความยาวของด้านแต่ละด้าน เป็น เท่า ความยาวรอบรูปเป็นเท่าไร 4 รูปเก้าเหลี่ยมด้านเท่า มีความยาวต้านละ 15 เซนติเมตร ลดความยาวของด้านแต่ละด้าน ลงครึ่งหนึ่ง ความยาวรอบรูปเป็นเท่าไร 4 แผ่นซีเมนต์ปูพื้นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ 25 เซนติเมตร น่ำมาวางต่อกันดังรูป ความยาวรอบแผ่นซีเมนต์ที่ต่อกันแล้วเป็นเท่าไร ) อัธยานำได้ะรูปสี่เหลี่ยมดวงหมูชนาดเท่ากันสองตัวมาวางต่อกัน โดยให้ด้านยาวที่สุด ขนกัน ได้ะแต่ละตัวมีด้านคู่ที่ขนานกันยาว 90 เซนติเมตร และ 50 เซนติเมตร พื้นที่ของรูปสิ่งหรียมคา ด้านดู่ที่ไม่ขนานกัน ยาวด้านละ 40 เซนติเมตร ความยาวรอบโต๊ะที่ต่อกันแล้ว เป็นที่เมตร
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 131