qanda-logo
apple logo
google play logo
โจทย์ปัญหา
Solution image
มัธยมปลายคณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer user profile image
คุณครู Qanda - Kimbow
Anser reply image
Anser reply image

ข้อ3 ตอบ ง

Anser reply image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย $4$ ตัวเลือก จำนวน $10$ ข้อ ข้อละ $1$ ค 
ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ $10$ นาที 
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียว แล้วทำเครื่องหมาย 
เซตของจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ $2x^{2}-5x-3=0$ คือข้อใ 
$1.$ $\left(3,1\right)$ 
$2.$ $1$ $\left(3,--3$ $2$ 
$2$ $c2^{1}2$
มัธยมปลายคณิตศาสตร์
ดูวิธีการแก้โจทย์
search-thumbnail-เรียนจุมจังพลังราษฎร์ 
ะ 
ซีแจง $1$ แบบทดสอบมีทั้งหมด $40$ ข้อ 
$2.$ ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบ 
$2$ รากที่สองของ $9$ $25$ ตรงกับจำนวนในข้อใด
มัธยมปลายคณิตศาสตร์
ดูวิธีการแก้โจทย์
search-thumbnail-ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับตัวผกผันการบวกของจำนวนเชิงซ้อน 
ก. ถ้า $z=\left(-1,$ $3\right)$ แล้ว $-z=\left(1,$ $-3\right)$ 
ข. ถ้า $z=7-11i$ แล้ว $-z=7+11i$ 
ค. ถ้า $7$ $z=-566$ $-511a^{9}3$ $-z=5$ 
$8$ ถ้า $z=-i^{.}$ $-i1107$ $-z=i$
มัธยมปลายคณิตศาสตร์
ดูวิธีการแก้โจทย์