qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
apple-logo
google-play-logo
โจทย์ปัญหา
solution-image
$1$ เสียงความถี่ $1000$ เฮิรตซ์ และความยาวคลื่น $1.5$ เมตร เคลื่อนที่ผ่านน้ำ อัตราเร็วเสียงใน น้ำมีค่าเท่าใด $P$ $2$ ถ้าอุณหภูมิของอากาศ $30$ องศาเซลเซียส อัตราเร็วเสียงในอากาศมีค่าเท่าใด $3.$ ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ $347.2b$ เมตรต่อวินาที อุณหภูมิของอากาศขณะนั้นมีค่าเท่าใด
มัธยมปลาย
ฟิสิกส์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เจน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณครับครู
answer-reply-image
answer-reply-image
ครูครับข้อนี้ด้วยน่ะครับครู
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เจน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ครูครับแล้วข้อ6อะครับครู
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เจน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณครับครู
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-1. ในขณะที่นักเรียนดีดกีตาร์อยู่ ถ้ามีเพื่อนมาจับสายกีตาร์ไว้ไม่ให้สั่น ผลจะเป็นอย่างไร 
ก. เสียงจะเบาลง 
ข. เเสสีียยงงจจะะสดูังงถขีึ่้ขน ึ้น 
ค. 
ง. เสียงจะหยุด 
2. ตัวกลางที่คลื่นเสียงผ่าน 3 ชนิด คือ น้ำ อากาศ และเหล็ก ณ อุณหภูมิเดียวกัน ข้อใดเรียงลำดับ 
อัตราเร็วเสียงในตัวกลางดังกล่าว จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง 
ก. น้ำ อากาศ เหล็ก ข. อากาศ น้ำ เหล็ก 
ค. เหล็ก น้ำ อากาศ ง. อากาศ เหล็ก น้ำ 
3. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความเร็วของเสียงในอากาศ 
ก.ความเร็วของเสียงในอากาศขึ้นอยู่กับความถี่ของต้นกำเนิดเสียง 
ข.ความเร็วเสียงในอากาศขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือน 
ค.ความเร็วเสียงในอากาศขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ 
ง. ความเร็วของเสียงในอากาศมีค่าคงที่เสมอ 
4. ถ้าอากาศมีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความเร็วเสียงในอากาศมีค่าเท่าไร 
$ain5Am$ 
ก. $330$ $-$ $\left(21n5/u7\vec{n} $ ข. 331 $131n5/\vec{7} 47\vec{n} $ $n.340$ $2155/31175$ $4.3434$ 
5. ณ อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อัตราเร็วเสียงในอากาศจะมากกว่า ณ อุณหภูมิ 30องศาเซลเซียส อยู่ 
$ia1ns/n7$ 
$n.3$ $0.6$ 
6. บริเวณหนึ่งในอากาศอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ทดลองวัดความเร็วเสียงได้ค่าหนึ่ง ต่อมาอุณหภูมิ 
$12$ $a0sianmn5x{a_{0alia}}^{434}$ $m$ $0$ 
เพิ่มขึ้นจากเดิม 9 เท่า อัตราเร็วเสียงจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าจากเดิม 
ก. 13 เท่า ข. 1.4 เท่า ค. 3 เท่า ง. 9 เท่า 
28 
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ชุด เสียงและการได้ยิน เล่มที่ 1 เรื่องธรรมชาติของเสียงและอัตราเร็วเสียง 
7. เปิดเสียงความถี่ 200 เฮิรตซ์ ให้เคลื่อนที่กระจายไปในอากาศที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จงหา 
ความยาวคลื่นเสียง 
ก. 500 เมตร 
ข. 346 เมตร 
ค. 8.0 เมตร 
ง. 1.73 เมตร 
8. แหล่งกำเนิดเสียงอันหนึ่งมีความถี่ 680 เฮิรตช์ ปล่อยเสียงผ่านอากาศ อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 
ระยะห่างระหว่างส่วนอัดกับส่วนอัดที่อยู่ติดกันเป็นกี่เมตร 
ก. 0.5 
ข. 1.0 
ค. 1,5 
ง. 2.0 
9. เมื่อเคาะครั้งหนึ่งที่ปลายข้างหนึ่งของท่อเหล็กยาว 1020 เมตร ผู้ฟังที่อยู่ปลายอีกข้างหนึ่ง ในการจับ 
วินาที จงหาความเร็วของเสียงในเหล็ก ถ้าความเร็วเสียง 
เวลาพบว่า เสียงแรกจะมาก่อนเสียงหลัง $283$ 
ในอากาศเท่ากับ 340 $-$ $21n5/2u7n$ 
ก. 5000 $31a5/a75$ 
ข. 5100 
5200 $ain5Ann$ $aim5Annn$ $ain5Annn$ 
คง. . $5300$ 
10. ถ้าเห็นฟ้าแลบแล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องในเวลาต่างกัน 4 วินาที อยากทราบว่าตำแหน่งที่ฟ้าแลบอยู่ห่างไป 
กี่เมตร ถ้าอุณหภูมิของอากาศขณะนั้นเป็น 25 องศาเซลเซียส 
ก. 350 $0.692$ $n.759$ ง. 1,384
1. ในขณะที่นักเรียนดีดกีตาร์อยู่ ถ้ามีเพื่อนมาจับสายกีตาร์ไว้ไม่ให้สั่น ผลจะเป็นอย่างไร ก. เสียงจะเบาลง ข. เเสสีียยงงจจะะสดูังงถขีึ่้ขน ึ้น ค. ง. เสียงจะหยุด 2. ตัวกลางที่คลื่นเสียงผ่าน 3 ชนิด คือ น้ำ อากาศ และเหล็ก ณ อุณหภูมิเดียวกัน ข้อใดเรียงลำดับ อัตราเร็วเสียงในตัวกลางดังกล่าว จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง ก. น้ำ อากาศ เหล็ก ข. อากาศ น้ำ เหล็ก ค. เหล็ก น้ำ อากาศ ง. อากาศ เหล็ก น้ำ 3. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความเร็วของเสียงในอากาศ ก.ความเร็วของเสียงในอากาศขึ้นอยู่กับความถี่ของต้นกำเนิดเสียง ข.ความเร็วเสียงในอากาศขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือน ค.ความเร็วเสียงในอากาศขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ง. ความเร็วของเสียงในอากาศมีค่าคงที่เสมอ 4. ถ้าอากาศมีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความเร็วเสียงในอากาศมีค่าเท่าไร $ain5Am$ ก. $330$ $-$ $\left(21n5/u7\vec{n} $ ข. 331 $131n5/\vec{7} 47\vec{n} $ $n.340$ $2155/31175$ $4.3434$ 5. ณ อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส อัตราเร็วเสียงในอากาศจะมากกว่า ณ อุณหภูมิ 30องศาเซลเซียส อยู่ $ia1ns/n7$ $n.3$ $0.6$ 6. บริเวณหนึ่งในอากาศอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ทดลองวัดความเร็วเสียงได้ค่าหนึ่ง ต่อมาอุณหภูมิ $12$ $a0sianmn5x{a_{0alia}}^{434}$ $m$ $0$ เพิ่มขึ้นจากเดิม 9 เท่า อัตราเร็วเสียงจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าจากเดิม ก. 13 เท่า ข. 1.4 เท่า ค. 3 เท่า ง. 9 เท่า 28 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ชุด เสียงและการได้ยิน เล่มที่ 1 เรื่องธรรมชาติของเสียงและอัตราเร็วเสียง 7. เปิดเสียงความถี่ 200 เฮิรตซ์ ให้เคลื่อนที่กระจายไปในอากาศที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จงหา ความยาวคลื่นเสียง ก. 500 เมตร ข. 346 เมตร ค. 8.0 เมตร ง. 1.73 เมตร 8. แหล่งกำเนิดเสียงอันหนึ่งมีความถี่ 680 เฮิรตช์ ปล่อยเสียงผ่านอากาศ อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ระยะห่างระหว่างส่วนอัดกับส่วนอัดที่อยู่ติดกันเป็นกี่เมตร ก. 0.5 ข. 1.0 ค. 1,5 ง. 2.0 9. เมื่อเคาะครั้งหนึ่งที่ปลายข้างหนึ่งของท่อเหล็กยาว 1020 เมตร ผู้ฟังที่อยู่ปลายอีกข้างหนึ่ง ในการจับ วินาที จงหาความเร็วของเสียงในเหล็ก ถ้าความเร็วเสียง เวลาพบว่า เสียงแรกจะมาก่อนเสียงหลัง $283$ ในอากาศเท่ากับ 340 $-$ $21n5/2u7n$ ก. 5000 $31a5/a75$ ข. 5100 5200 $ain5Ann$ $aim5Annn$ $ain5Annn$ คง. . $5300$ 10. ถ้าเห็นฟ้าแลบแล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องในเวลาต่างกัน 4 วินาที อยากทราบว่าตำแหน่งที่ฟ้าแลบอยู่ห่างไป กี่เมตร ถ้าอุณหภูมิของอากาศขณะนั้นเป็น 25 องศาเซลเซียส ก. 350 $0.692$ $n.759$ ง. 1,384
มัธยมปลาย
ฟิสิกส์