qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$3\right)$ นักเรียนชั้น $d.5$ มี $72$ คน เป็นนักเรียนชาย $\dfrac {5} {12}$ ของนักเรียนทั้งหม ชั้น $∪.5$ มีนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายต่างกันกี่คน $4\right)$ พ่อมีที่ดิน 50 ไร่ แบ่งให้ลูก $2$ คน แต่ละคนได้รับ $\dfrac {2} {5}$ ของที่ดินทั้งหม พ่อแบ่งที่ดินให้ลูกกีไร่ $\right)$ บริษัทรับเหมาทำสัญญาสร้างถนน $20$ กิโลเมตร ช่วงแรกสร้างไปแล้ว ช่วงที่สองสร้างอีก $\dfrac {1} {4}$ ของทั้งหมด บริษัทต้องสร้างถนนเพิ่มอีกกีกิโลเร
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 137
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Jann
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-2) ลุงอำนวยมีพื้นที่ปลูกข้าว 3,6,()0 ตารางวา เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว 3 ของพื้นที่ทั้งหมด
$1\right)$ นิตมีส้มโอ $,4$ ผล ขายไป ของสัมโอทั้งหมด นิดขายสัมโอไปกี่ผล $2\right)$ ลุงอำนวยมีพื้นที่ปลูกข้าว $3,6,\left(\right)0$ ตารางวา เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว $3$ $10$ ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า ลุงอำนวยปลูกข้าวเจ้าคิดเป็นพื้นที่กี่ตารางวา $3\right)$ นักเรียนชั้น $1|.5$ มี $72$ คน เป็นนักเรียนชาย $\dfrac {5} {12}$ ของนักเรียนทั้งหมด ขั้น ป.5 $5$ มีนักเรียนหญิงกับนักเรียนขายต่างกันกี่คน $4\right)$ พ่อมีที่ดิน 50 ไร่ แบ่งให้ลูก $2$ คน แต่ละคนได้รับ $2$ $5$ ของที่ดินทั้งหมด พ่อแบ่งที่ดินให้ลูกกีไร่ $5\right)$ บริษัทรับเหมาทำสัญญาสร้างถนน $20$ กิโลเมตร ช่วงแรกสร้างไปแล้ว $\dfrac {3} {5}$ ของทั้งหมด ช่วงที่สองสร้างอีก $\dfrac {1} {4}$ ของทั้งหมด บริษัทต้องสร้างถนนเพิ่มอีกกี่กิโลเมตรจึงจะครบ ตามสัญญา
ประถม
คณิตศาสตร์