qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แสดงวิธีหาคำตอบ โต้งทำขั้นวางของที่มีลักษณะดังรูป โดยแต่ละขั้นทำจากแผ่นไม้ รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ $36$ เซนติเมตร ชั้นที่โต้งทำมีพื้นที่สำหรับวางของมากที่สุดเท่าใด
ประถม
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Pao
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน