qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$3$ นักเรียนชั้น $25$ มี $-2$ คน เป็นนักเรียนขาย $\dfrac {5} {12}$ ของนักเรียนทั้งหมา ชั้น ป.5 มีนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายต่างกันกี่คน $4$ พ่อมีที่ดิน $50$ ไร่ แบ่งให้ลูก $2$ คน แต่ละคนได้รับ ของที่ดินทั้ง พ่อแบ่งที่ดินให้ลูกกีไ่ $5$ บริษัทรับเหมาทำสัญญาสร้างถนน $2$ กิโลเมตร ช่วงแรกสร้างไปลว ช่วงที่สองสร้างอีก $\dfrac {1} {4}$ ของทั้งหมด บริษัทต้องสร้างถนนเพิ่มี มพรจึงจะครบ ตามสัญญา
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 116
เนื้อหาคำถาม
ค้าาช่วยหน่อยยย??
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เบลล์
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-2 ลุงอำนวยมีพื้นที่ปลูกข้าว 3.600ตารางวา เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว \dfrac{3}{10} ของพื้นที่ทั้งหมด
1) นิดมีสัมโอ 54 ผล ขายไป ของสัมโอทั้งหมด นิดขายส้มโอไปกี่ผล $2$ ลุงอำนวยมีพื้นที่ปลูกข้าว 3.600 ตารางวา เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียว $\dfrac {3} {10}$ ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า ลุงอำนวยปลูกข้าวเจ้าคิดเป็นพื้นที่กี่ตารางวา $3$ นักเรียนชั้น ป.5 มี 72 คน เป็นนักเรียนขาย $\dfrac {5} {12}$ ของนักเรียนทั้งหมด ชั้น $5$ มีนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายต่างกันกี่คน $2$ พ่อมีที่ดิน 50 ไร่ แบ่งให้ลูก $2$ คน แต่ละคนได้รับ $\dfrac {2} {5}$ ของที่ดินทั้งหมด พ่อแบ่งที่ดินให้ลูกกี้ไร่ $5$ บริษัทรับเหมาทำสัญญาสร้างถนน $20$ กิโลเมตร ช่วงแรกสร้างไปแล้ว $\dfrac {3} {5}$ ของทั้งหมด ช่วงที่สองสร้างอีก ของทั้งหมด บริษัทต้องลร้างถนนเพิ่มอีกกี่กิโลเมตรจึงจะครบ
ประถม
คณิตศาสตร์