qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ถ้าลูกค้าซื้อมะม่วง $3$ กลอง ก้องขับรถยนต์ระยะทาง $25$ กิโลเมตร ใช้น้ำมัน $2$ ลิตร ถ้าก้องใช้น้ำมันไป $4O$ ลิตร รถจะแล่นได้ระยะทางกี่กิโลเมตร สมุด $5$ เล่ม ราคา $75$ บาท โมจ่ายเงินซื้อสมุด $120$ บาท จะได้กี่เล่ม ข้าวสาร $15$ กิโลกรัม ลักษณ์ใช้หุงได้ $6$ สัปดาห์ สัปดาห์ละเท่า ๆ กัน ถ้าลักษณ์มีข้าวสารเหลืออยู่ $20$ กิโลกรัม จะใช้หุงได้กี่สัปดาห์
ประถม
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - MasterBoss
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน