qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$20$ $8$ 9 จเงลขหาจำเนลขวจนำนเตว็นมสเตาม็มทจั้ำงสนวานมจเรำีนยงวกนันนัม้น ีผลรวมมากกว่าสองเท่าของจำนวนที่น้อยที่สุดอยู่ $13$ วิธีทำ
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 107
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - view
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
10กับ12มาจากไหนครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda