qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$1$ $4.0$ จงหาสี่พจน์แรกของลำดับของจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย 7 หรือ $9$ ลงตัว โดยเรียงจากน้อยไปมาก วิธีทำ
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 128
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Ohm
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda