qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$-$ $4$ $1$ 1หา) คธำงตขาอวบ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว $2$ $\dfrac {35} {300}$ $2^{24^{25}50}$ $24$ $29$ $02$ $20$ $70$ $2lnn$ $m$ $m$ $n$ ฐานยาว $2$ $20$ เซนติเมตร มีพื้นที่ $240$ $0.25$ $2$ $4$ $25$ ตารางเซนติเมต 250, 3 - มีความสูงเท่าไร มีความ ส) $240$ ตัว. ชม. 2) ผ้าปูโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง $130$ เมตร ยาว $1.80$ เส้นทแยงมุม ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปขนาดเท่า ๆ เกมัตน ร ผ้พาปับูโคตร๊ึะ่สงต่วานมทแี่นเป็ว น รูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปมีพื้นที่เท่าไร $3\right)$ ในการสร้างบานประตูรั้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง 1.50 เมตร ใช้ไม้คั่นกลางตามแ เส้นทแยงมุมเพื่อให้มั่นคงแข็งแรงส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมีพื้นที่ ประตูรั้วบานนี้กว้าเท่าไร 0.75 ตาราง 4) ทินกรตัดแผ่นกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากันสองแผ่นแต่ล มีด้านประกอบมุมฉากยาว 8 เซนติเมตร และ $10$ เซนติเมตร นำมาวางต่อกัน ตามแนวด้านประกอบมุมฉากที่ยาวเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมรูปใหม่มีพื้นที่เท่า กัปตันมีแผ่นกระดาษรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ $12$ เซนติเมตร สูง $\left(10.469$ เซนติเมตรนำมาตัดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งออกไปโดยรูปสา ที่ตัดออกไป ที่ฐานและส่วนสูงเดียวกันกับรูปเดิม โดยมีฐานยาว 4 เซนติเ
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 112
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ครูพี่ปุ๋ย
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ครูพี่ปุ๋ย
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ครูพี่ปุ๋ย
ตั้งโจทย์ใหม่นะคะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-2) ในการสร้างบานประตูรั้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง 150 เมตร 73 ใช้ไม้คั่นกลางตามแนว
2) ในการสร้างบานประตูรั้วรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง $150$ เมตร $73$ ใช้ไม้คั่นกลางตามแนว เส้นทแยงมุมเพื่อให้มั่นคงแข็งแรงส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมีพื้นที่ $075$ ตารางเมตร ประตูรั้วบานนี้กว้างเท่าไร $1$ $5465$ $4$ ทินกรตัดแผ่นกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากันสองแผ่น แต่ละแผ่น มีด้านประกอบมุมฉากยาว $8$ เซนติเมตร และ $10$ เซนติเมตรนำมาวางต่อกัน ตามแนวต้านประกอบมุมฉากที่ยาวเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมรูปใหม่มีพื้นที่เท่าไร 5 กัปตันมีแผ่นกระดาษรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ $12$ เซนติเมตร สูง $10.4$ เซนติเมตรนำมาตัดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งออกไปโดยรูปสามเหลี่ยม ที่ตักวถูกไป มีกานและส่วนสงเดียวกันกับรูปเดิมโดยมีฐานยาว $4$ เซนติเมตร
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 115
search-thumbnail-4) ทินกรตัดแผ่นกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากันสองแผ่น แต่ละแน
$4\right)$ ทินกรตัดแผ่นกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากันสองแผ่น แต่ละแน มีด้านประกอบมุมฉากยาว $8$ เซนติเมตร และ $10$ เซนติเมตร นำมาวางต่อกัน ตามแนวด้านประกอบมุมฉากที่ยาวเท่ากัน รูปสามเหลี่ยมรูปใหม่มีพื้นที่เท่าไร $=$ วปสวม(หลี่ยรูปใหม่มีที่ $u$ นที่ กัปตันมีแผ่นกระดาษรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ $12$ เซนติเมตร สูง 10.4 เซนติเมตรนำมาตัดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งออกไปโดยรูปสามเหี ที่ตัดออกไป มีฐานและส่วนสูงเดียวกันกับรูปเดิม โดยมีฐานยาว 4 เซนติเมตร มุมยอดห่างกัน $6.9$ เซนติเมตร รูปสามเหลี่ยมรูปเดิมเหลือพื้นที่เท่าโร รุนล่างเหลี่ยมรูปเลิมเหรดี อพี้ที่
ประถม
คณิตศาสตร์