qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
นที นิธิศ และพล วิ่งรอบสนามแห่งหนึ่งด้วยความเร็วคงที่ นทีวิ่งรอบสนามใช้เวลา และพลวิ่งรอบสนามใช้ รอบละ 6 นาที นิธิศวิ่งรอบสนามใช้เวลารอบละ $A$ นาที เวลารอบละ 5 นาที ถ้าทั้ง 3 คน วิ่งออกจากจุดเริ่มต้นพร้อมกัน ทั้ง 3 คน จะวิ่ง ทันกันต้องใช้เวลาเท่าใด
ประถม
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - พี่กาญ
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน