qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบฝึกหัด ตอนที่ 1 จากโจทย์ปัญหาต่อไปนี้จงหาคำตอบด้วยการเขียนแผนภาพตันไม้ 1.นักเรียนคนหนึ่งมีเสื้อและกางเกงสำหรับสวมไปเที่ยว 5 ตัวและ 3 ตัวตามลำดับ เขาจะสวมเสื้อและกางเกงไปเที่ยวเป็นชุดต่างๆ กันทั้งหมดกี่ชุด 2.สนามกีฬาแห่งหนึ่งมีประตูอยู่ 4 ประตู ถ้าจะเข้าประตูหนึ่งและออกอีกประตูหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำกับประตูที่เข้ามา จะมีวิธีเข้าและออกจากสนามกีฬาได้ทั้งหมดกี่วิธี 3.มีถนนจากกรุงเทพฯ ถึงลพบุรี 3 สาย และมีถนนจากลพบุรีถึงนครราชสีมาอยู่ 4 สาย ถ้าจะขับรถจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา โดยขับผ่านจังหวัดลพบุรีจะใช้เส้นทางที่ต่างกันได้ทั้งหมดกี่เส้นทาง 4.เมื่อโยนเหรียญบาทหนึ่งเหรียญ เหรียญอาจขึ้นหัวหรือขึ้นก้อยก็ได้ ถ้าโยนเหรียญบาท 3 เหรียญ จะได้ผลต่างๆกันทั้งหมดกี่วิธี
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ตั้ม
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-1 นักเรียนคนหนึ่งมีเสื้อและกางเกงสำหรับสวมไปเที่ยว 5 ตัวและ3 ตัวตามลำดับ
$1$ นักเรียนคนหนึ่งมีเสื้อและกางเกงสำหรับสวมไปเที่ยว $5$ ตัวและ 3 ตัวตามลำดับ เขาจะสวมเสื้อและกางเกงไปเที่ยวเป็นชุดต่างๆ กันทั้งหมดกี่ชุด $2$ สนามกีฬาแห่งหนึ่งมีประตูอยู่ 4 ประตู ถ้าจะเข้าประตูหนึ่งและออกอีกประตูหนึ่ง ซึ่งไม่ซ้ำ กับประตูที่เข้ามา จะมีวิธีเข้าและออกจากสนามกีฬาได้ทั้งหมดกี่วิธี $3.$ มีถนนจากกรุงเทพฯ ถึงลพบุรี 3 สาย และมีถนนจากลพบุรีถึงนครราชสีมาอยู่ $4$ สาย ถ้าจะ ขับรถจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา โดยขับผ่านจังหวัดลพบุรีจะใช้เส้นทางที่ ต่างกันได้ทั้งหมดกี่เส้นทาง $4$ เมื่อโยนเหรียญบาทหนึ่งเหรียญ เหรียญอาจขึ้นหัวหรือขึ้นก้อยก็ได้ ถ้าโยนเหรียญบาท $3$ เหรียญ จะได้ผลต่างๆกันทั้งหมดกี่วิธี $5.$ บริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปบริษัทหนึ่งผลิตเสื้อ 4 แบบ แต่ละแบบมี 6 สี และมีขนาด ต่างๆกัน $3$ ขนาด ถ้าจะจัดเข้าตู้ โชว์หน้าร้านให้ครบทุกแบบ สี และขนาด จะต้องใช้เสื้อ ทั้งหมดกี่ตัว 6. ข้อสอบประเภทให้เลือกตอบว่าจริงหรือเท็จชุดหนึ่งมี $10$ ข้อ นักเรียนที่ทำข้อสอบ นี้จะมีวิธีตอบข้อสอบชุดนี้ได้ต่างๆกันกีวิธีสมมุติว่าต้องตอบคำถามทุกข้อโดยไม่มีการเว้น 7. หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว และตัวเลขสามตัวแรกเป็น 392 มี ได้ทั้งหมดกี่หมายเลข 8. จงหาจำนวนวิธีที่จะนำอักษร 5 ตัวต่างกัน จากคำว่า MATHEMATIC โดยที่อักษร 5 ตัว ขึ้นต้นด้วยสระและลงท้ายด้วยสระ $9$ บัตรเข้าชมกีฬาของสนามกีฬาแห่งหนึ่งกำหนดหมายเลขที่นั่งโดยใช้ตัวเลขแสดงตอนที่นั่ง ตั้งแต่ 1 ถึง 20 อักษรแสดง์แถวที่นั่งใช้ A ถึง Z และอักษรซ้ำ $AA$ ถึง $22$ และตัวเลขแสดง ตำแหน่งที่นั่งตั้งแต่ 1 ถึง 30 จงหาจำนวนที่นั่งทั้งหมดในสนามกีฬาแห่งนี้ $10$ ในการทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมๆ กัน จงหาจำนวนวิธีที่จะได้ผลรวมของแต้ม น้อยกว่าสิบ
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 135
search-thumbnail-1. นักเรียนคนหนึ่งมีเสื้อและกางเกงสาหรับสวมไปเที่ยว ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง มีอาหารไทย 6 ชนิด อาหารเกาหลี
1. นักเรียนคนหนึ่งมีเสื้อและกางเกงสาหรับสวมไปเที่ยว 4. ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง มีอาหารไทย 6 ชนิด อาหารเกาหลี 5 ตัวและ 3 ตัวตามลำดับ เขาจะสวมเสื้อและ 4 ชนิด และอาหารเวียดนาม 3 ชนิด ผู้ไปในงาน กางเกงไปเที่ยวเป็นชุดต่างๆ กันทั้งหมดกี่ชุด เลี้ยงนี้จะมีวิธีเลือกรับประทานอาหารเพียง 1 ชนิด ก. 8 ชุด ข. 12 ชุด ได้ทั้งหมดกี่วิธี ค. $15$ ชุด ง. $60$ ชุด ก. $12$ วิธี ข. $13$ วิธี 2. มีถนนจากกรุงเทพฯ ถึงลพบุรี 3 สาย และมีถนน ค. $30$ วิธี ง. $72$ วิธี จากลพบุรีถึงนครราชสีมาอยู่ 4 สาย ถ้าจะขับรถ 5. มีสลากเขียนเลขไว้ $1,4,5,7,8$ จะนำเลขเหล่านี้ จากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา โดยขับผ่านจังหวัด มาสร้างเลขจำนวน 2 หลักได้จำนวนวิธีตรงกับข้อใด ลพบุรีจะใช้เส้นทางที่ต่างกันได้ทั้งหมดกี่เส้นทาง โดยที่เลขไม่ซ้ำกัน ก. 9 เส้นทาง ข. $12$ เส้นทาง ข. $15$ วิธี ข. $16$ วิธี ค. $24$ เส้นทาง ง. $48$ เส้นทาง ง. $20$ วิธี ง. $25$ วิธี 3. สนามกีฬาแห่งหนึ่งมีประตูอยู่ 4 ประตู ถ้าจะเข้า 6. มีหนังสือภาษาไทย 3 เล่มแตกต่างกัน หนังสือรวมคำศัพท์ ประตูหนึ่งและออกอีกประตูหนึ่ง ซึ่งไม่ซ้ำกับ ภาษาอังกฤษ 2 เล่มแตกต่างกันและหนังสือคณิตศาสตร์ ประตูที่เข้ามา จะมีวิธีเข้าและออกจากสนามกีฬา 3 เล่มแตกต่างกัน นำหนังสือทั้งหมดมาเรียงบนชั้นได้กี่วิธี ได้ทั้งหมดกี่วิธี ก. วิธี ข. 7 วิธี ก. $12$ วิธี ข. $16$ วิธี ค, 3. วิธี ง. 2 วิธี ค. $24$ วิธี ง. $36$ วิธี
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์