qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$50$ $4^{1^{1}}\bar{x} 2+1$ $x^{2}+11x+24$ 42) $x^{2}-10x+16$ $43\right)$ $x^{2}-12x+32$ 44) $x^{2}+4x-32$ $45\right)$ $x^{2}+3xy-54y^{2}$ $46\right)$ $x^{2}-24xy+143y^{2}$ $47\right)$ $x^{2}+7xy-78y^{2}$ $48\right)$ $x^{2}+3xy-88y^{2}$ $49\right)$ $x^{2}-22xy-75y^{2}$ $50\right)$ $x^{2}-4xy-221y^{2}$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 123
เนื้อหาคำถาม
เเยกตัวประกอบของพหุนามครับ
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - bank
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
เเล้วข้อที่เหลือละครับครู
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - bank
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda