qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$3\right)$ สวนหย่อมรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว $5$ เมตร และ $12$ เมตร ด้านตรงข้ามมุมฉากยาว $13$ เมตร สวนหย่อมนี้มีพื้นที่เท่าใด
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 105
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - มิ้น
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda